خلاصه پروندهای بانکی

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

۱. آیا امکان تخطی از مقررات حاکم بر عقود بانکی وجود دارد؟

۲. آیا هیچ یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه داده‌اند، قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود؟

۳. وضعیت حقوقی قراردادهای مزبور که سرمایه آن تسلیم طرف قرارداد نمی‌شود چگونه است؟

ادامه مطلب: مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق