مجموعه قوانین کاربردی

قانون عملیات بانکی بدون ربا

ربا یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های فقهی است که هم می‌تواند یک جامعه و فرد را از درون تهی کند و هم ریشه آن فرد و جامعه را بسوزاند و تبعات بسیار ناخوشایندی را به‌وجود آورد. ربا پول سالم را از گردونه اقتصادی خارج می‌کند و در نتیجه موجب کاهش اشتغال، کاهش تولید و انباشته شدن ثروت در دست کسانی  می‌شودکه از آن خوب استفاده نمی‌کنند.

ادامه مطلب: قانون عملیات بانکی بدون ربا